Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ

By Mr.Rin - 15/3/17 303 0

 1. Nghị định 174-2013-NĐ-CP.jpg
  NGHỊ ĐỊNH


  QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN​

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

  Căn cứ Luật viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;


  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện,

  Chương 1.

  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

  2. Các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan.

  Điều 2. Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức

  1. Mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VI tại Nghị định này được áp dụng đối với tổ chức. Cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

  2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh được quy định tại Chương VII của Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với hành vi của cá nhân bằng 1/2 lần thẩm quyền xử phạt đối với hành vi của tổ chức.

  Tải văn bản đầy đủ tại file đính kèm với mật khẩu là: giakhang.computer
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 15/3/17

Chia sẻ trang này

Chat với chúng tôi